ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ https://cinema.ifg.gr

Ορισμοί

Ως «Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος» νοείται η Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Γαλλικής πρεσβείας. Ως «Συμβατή Συσκευή» νοείται μια συσκευή συμβατή με την Πλατφόρμα, καταπώς αναφέρεται στους εν λόγω όρους. Ως «Μέλος» νοείται κάθε άτομο που έχει διαθέσει στην Πλατφόρμα τα απαιτούμενα στοιχεία, έχοντας παράλληλα αποδεχτεί την ιδιότητα Μέλους της Πλατφόρμας. Η «Ιδιότητα Μέλους» νοείται σε αντιστοιχία με την έννοια του «Μέλους». Ως «Λογαριασμός Μέλους» νοείται ο λογαριασμός που διατηρεί ένα Μέλος με την Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με σκοπό την πρόσβαση στις ταινίες διαμέσου της Πλατφόρμας Ως «Περιεχόμενο της Πλατφόρμας» νοείται: το περιεχόμενο των όλων ταινιών που παρέχεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διαμέσου της Πλατφόρμας και είναι διαθέσιμο προς θέαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ως «Πλατφόρμα» νοείται το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (και/ή από τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εντολοδόχοι πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) και περιλαμβάνει όλες τις σελίδες, αλλά και καθετί από τις πληροφορίες, το υλικό, το κείμενο, τα γραφικά και τις λειτουργίες της Πλατφόρμας.

Αποδοχή Όρων

Οι εν λόγω όροι αποτελούν τη βάση συμφωνίας μεταξύ Μέλους και Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος για τη χρήση της Πλατφόρμας, με σκοπό την πρόσβαση στις ταινίες που διατίθενται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την κάθε εκδήλωση και όπως αυτό αναγράφεται σε κάθε ταινία. Οι όροι αυτοί συνιστούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα στο Μέλος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η χρήση της Πλατφόρμας (που περιλαμβάνει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, τη δημιουργία λογαριασμού και την πρόσβαση στο περιεχόμενο της) συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση προς τους συγκεκριμένους όρους. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, από την πλευρά της, διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων. Σε αυτό το ενδεχόμενο, και προτού μεσολαβήσει οποιαδήποτε πρόσβαση στο Περιεχόμενο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεσμεύεται να δεσμεύεται να αναρτήσει τους μεταβληθέντες όρους στην Πλατφόρμα, με τη διεύθυνση cinema.ifg.gr.

Χρήση της Πλατφόρμας

Η Πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο, που εμφανίζεται σε αυτήν, αποκλειστικά για προσωπική χρήση και σε συμφωνία με τους συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών όρων που σχετίζονται με το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση από οποιοδήποτε μέλος είναι να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, καθώς και να διαμένει σε περιοχή όπου έχει εγκριθεί η χρήση του εν λόγω περιεχομένου της πλατφόρμας. Το μέλος συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει ή να μην αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της Πλατφόρμας εκτός των επιτρεπτών γεωγραφικών ορίων χρήσης. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιφυλάσσεται να καταφύγει σε πρακτικές γεω-φιλτραρίσματος και γεω-μπλοκαρίσματος με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης απέναντι στους όρους και την αποτροπή της εκτός επιτρεπτών γεωγραφικών ορίων πρόσβασης στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει κάθε χρήστη που θα αποκτήσει πρόσβαση στην Πλατφόρμα μέσω της δικής του σύνδεσης στο διαδίκτυο για το περιεχόμενο των όρων, καθώς και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του/της απέναντι στους εν λόγω όρους.

Τεχνολογικές προδιαγραφές

Το Μέλος φέρει την ευθύνη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το απαιτούμενο επίπεδο τεχνολογικών προδιαγραφών, που θα καθιστά δυνατή τη χρήση της Πλατφόρμας. Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την ύπαρξη Συμβατών Συσκευών και του κατάλληλου λογισμικού (δεν αποκλείεται η επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα), καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Η χρήση της Πλατφόρμας ενδέχεται να επηρεαστεί από την απόδοση των συγκεκριμένων παραγόντων, ενώ οι εν λόγω προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή ανά πάσα στιγμή. Από την πλευρά του το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θα προβεί σε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να γνωστοποιήσει στο Μέλος τις όποιες μεταβολές.

Συμβατές Συσκευές και Λογισμικό

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύονται λεπτομερώς στη σελίδα «Βοήθεια» της Πλατφόρμας. Το Μέλος αποδέχεται την πιθανότητα να μην λειτουργεί η Πλατφόρμα σε όλες τις ως άνω προσδιορισθείσες Συμβατές Συσκευές, ιδίως σε περίπτωση παλαιότερων συσκευών, προγραμμάτων περιήγησης και/ή λειτουργικών συστημάτων. Σημειώνεται ότι η υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Ιδιότητα μέλους και δυνατότητα πρόσβασης

Η χρήση της Πλατφόρμας προϋποθέτει την απόκτηση ιδιότητας Μέλους και την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων. Η απόκτηση της ιδιότητας Μέλους συνεπάγεται την δυνατότητα πρόσβασης και δωρεάν ή επί πληρωμή θέασης Περιεχομένου της Πλατφόρμας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση υποψίας τέλεσης δόλιας συναλλαγής που συνδέεται με την Πλατφόρμα, το Μέλος οφείλει να επικοινωνήσει απευθείας με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για την υποβολή καταγγελίας. Τυχόν αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα οφείλουν να γνωστοποιούνται απευθείας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο festival@ifg.gr.

Λογαριασμός Μέλους

Το Μέλος θα πρέπει να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του Λογαριασμού του. Το Μέλος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του Λογαριασμού, καθώς και για κάθε δραστηριότητα που εκτελείται διαμέσου του Λογαριασμού. Το μέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για κάθε παραβίαση ασφαλείας του Λογαριασμού. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε χρηματική απώλεια προκύψει ως συνέπεια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού Μέλους. Σε περίπτωση δημιουργίας Λογαριασμούς Μέλους και/ή χρήσης της Πλατφόρμας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το Μέλος εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσιοδότηση. Επιπλέον, το Μέλος αποδέχεται ακέραιη την ευθύνη, καθώς και τις συνέπειες, για κάθε παραβίαση των Όρων που απορρέει από μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

Αγορά και Ενοικίαση του Περιεχομένου της Πλατφόρμας

Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται δωρεάν ή επί πληρωμή στα Μέλη σε streaming μέσω της Πλατφόρμας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά την ενοικίαση του περιεχομένου. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται μονάχα εντός των επιτρεπτών και εγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται προς θέαση σε Συμβατές Συσκευές. Η ποιότητα της θέασης επηρεάζεται από την ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο και υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς: Απαγορεύεται η πρόσβαση ή η απόπειρα πρόσβασης σε Λογαριασμό άλλου Μέλους άνευ εξουσιοδότησης. Το Μέλος συμφωνεί να παράσχει ακριβή και πλήρη στοιχεία μόλις αποκτήσει την ιδιότητα Μέλους. Κατά τη χρήση της Πλατφόρμας, η Πλατφόρμα και το Μέλος συμφωνούν στην επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η πληρότητά τους.

Πολιτική Απορρήτου

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σέβεται την ιδιωτικότητα των Μελών. Η χρήση της Πλατφόρμας από τα Μέλη υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικότητας που υιοθετεί το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Λειτουργία της Πλατφόρμας και Διαθεσιμότητα

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κατόπιν ή και άνευ προειδοποίησης. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων από τα Μέλη ή για οποιαδήποτε έλλειψη διαθεσιμότητας που δεν υπόκειται στον έλεγχό της. Το Μέλος αποδέχεται την πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμα όλα τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα που αναφέρονται στον ιστότοπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, καθώς και την πιθανότητα να μην καταστούν διαθέσιμα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Όροι Χρήσης

Η χρήση της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου της Πλατφόρμας προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τους εν λόγω Όρους. Το περιεχόμενο της Πλατφόρμας διατίθεται δωρεάν ή επί πληρωμή, όπου αυτό αναγράφεται σαφώς, για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η διάθεση του Περιεχομένου της Πλατφόρμας για εμπορικούς, εκπαιδευτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς που δεν επιτρέπονται ρητώς στους παρόντες Όρους. Το μέλος συμφωνεί να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, και για οποιονδήποτε λόγο, που συνιστά παραβίαση, παράκαμψη, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα ή καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραποίηση της τεχνολογίας ασφαλείας που συνδέεται με την Πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Ομοίως, συμφωνεί να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή απόπειρα ενέργειας ή παροχή βοήθειας σε οποιονδήποτε προβεί σε ενέργεια που συνιστά παρέμβαση, αφαίρεση ή μεταβολή στα στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων στην Πλατφόρμα ή στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα με τρόπο που θα επιφέρει βλαπτικές συνέπειες ή με τρόπο που εγκυμονεί κινδύνους για τη λειτουργία της μέσα από τη χρήση επιζήμιων για την Πλατφόρμα υλικών ή τεχνολογικών μέσων. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Πλατφόρμα για σκοπούς που αντιβαίνουν στον νόμο ή δεν έχουν λάβει έγκριση από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνιστούν παραβίαση των εν λόγων Όρων. H χρήση της Πλατφόρμας ενδέχεται να υπόκειται σε παρακολούθηση ή έλεγχο από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ή τον πάροχο υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, για λόγους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των Μελών απέναντι στους Όρους, ανά πάσα στιγμή.

Υλικό Τρίτου Μέρους

Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην Πλατφόρμα ενδέχεται να οδηγούν σε ιστότοπους που δεν βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να καταστεί υπόλογη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε υλικό τρίτου μέρους προβάλλεται στην Πλατφόρμα.

Ανάρμοστο Περιεχόμενο

Η Πλατφόρμα υπόκειται στους εφαρμοστέους νόμους περί λογοκρισίας και δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για Περιεχόμενο το οποίο τα Μέλη, κατά την προσωπική τους κρίση, θεωρούν προσβλητικό, απρεπές ή ανάρμοστο. Κατά περίσταση, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ηλικίας για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο από Μέλος, το οποίο γνωρίζει πως δεν πληροί τα ηλικιακά κριτήρια ενδέχεται να θεωρηθεί έκνομη πράξη. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε οποιαδήποτε συναλλαγή για απόκτηση πρόσβασης στο Περιεχόμενο, θεωρεί πως το Μέλος ενεργεί σύννομα και πληροί όλες τις απαραίτητες ηλικιακές προϋποθέσεις για την απόκτηση πρόσβασης στο εν λόγω Περιεχόμενο. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενδέχεται να διαγράψει το Μέλος.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Πλατφόρμα και το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας περιέχουν πληροφορίες και υλικό που βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και/ή των δικαιοπάροχων αυτής και/ή των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της, το οποίο καλύπτεται από την προστασία που παρέχουν οι εφαρμοστέοι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλη σειρά νομοθετικών διατάξεων, μεταξύ των οποίων και όσες αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιφυλάσσεται να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα, τόσο για λογαριασμό της ίδιας όσο και των συνεργαζόμενων τρίτων μερών, ενώπιον οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το μέλος απαγορεύεται να εξουσιοδοτήσει ή να βοηθήσει (ή να επιτρέψει σε άλλα άτομα να προβούν σε αυτές τις ενέργειες) οποιοδήποτε άτομο που θα επιχειρήσει να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τις προειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δίνει μεγάλη βαρύτητα στην προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων (της ίδιας, των δικαιοπάροχών της και των παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της). Κάθε μέλος υποχρεούται: - να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας, καθώς και κάθε πληροφορία ή υλικό που σχετίζεται με την Πλατφόρμα, σε συμμόρφωση με τους εν λόγω Όρους και για κανένα άλλο σκοπό πλην αυτών που περιγράφονται ρητά στους Όρους. - να αποφύγει οποιαδήποτε ενέργεια λήψης (download), μεταφόρτωσης (upload), αντιγραφής, αναπαραγωγής, κοινοποίησης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, τροποποίησης, παραποίησης, ενοικίασης, μίσθωσης, δανεισμού, πώλησης, διανομής ή δημιουργίας παράγωγου έργου οποιοδήποτε Περιεχομένου της Πλατφόρμας ή μέρος αυτού. - να μην προβαίνει σε ενέργειες αντιγραφής, τροποποίησης ή παραποίησης οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου της Πλατφόρμας καθ’ οιονδήποτε τρόπο - να μην προβαίνει σε ενέργειες εκμετάλλευσης της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου της Πλατφόρμας καθ’ οιονδήποτε μη εγκεκριμένο τρόπο το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματος και ένδικου μέσου που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να αποτρέπει τυχόν προσβολή των πνευματικών δικαιωμάτων της ίδιας, των δικαιοπάροχών της ή των παρόχων υπηρεσιών που λειτουργούν για λογαριασμό της, τα οποία απορρέουν από την Πλατφόρμα ή το περιεχόμενο αυτής. Τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, γραφιστικά και λογότυπα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, τα οποία συνδέονται με την Πλατφόρμα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Περαιτέρω, ενδέχεται να υπάρχουν εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, γραφιστικά και λογότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα ή στο περιεχόμενο αυτής και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών. Το μέλος δεν μπορεί να ασκήσει ή να αποκτήσει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προαναφερθέντων σημάτων, ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων.

Τερματισμός

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενδέχεται: - να τερματίσει τη συμφωνία που έχει συνάψει με το Μέλος δυνάμει των εν λόγω όρων - να αναστείλει την πρόσβαση στην Πλατφόρμα (ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής) ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο της Πλατφόρμας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, άνευ προειδοποίησης. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για την έλλειψη διαθεσιμότητας της Πλατφόρμας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και για οποιονδήποτε λόγο. Κατά περίσταση, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενδέχεται να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της Πλατφόρμας ή στο περιεχόμενο αυτής. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε Μέλος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον θεωρεί ότι το εν λόγω Μέλος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενδέχεται να επιβάλλει παύση του δικαιώματος χρήσης της Πλατφόρμας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το μέλος κάνει χρήση της πλατφόρμας με δική του ευθύνη. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν εγγυάται, επωμίζεται ή βεβαιώνει την απρόσκοπτη ή ανεπίληπτη χρήση της Πλατφόρμας και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι αποκλειστικά, των κάτωθι: απώλεια, αλλοίωση, προσβολή από ιούς, παρεμβολή, ηλεκτρονική πειρατεία ή κάθε άλλη παραβίαση ασφαλείας ή κάθε άλλο παράγοντα που δεν βρίσκεται υπό τον εύλογο έλεγχο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, των δικαιοπάροχών της ή τον παρόχων υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των χαρακτηριστικών της Συμβατής Συσκευής που χρησιμοποιεί το Μέλος, καθώς και της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Στον βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η Πλατφόρμα και το περιεχόμενο αυτής παρέχονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δίχως τη συνοδεία εγγυήσεων ή διαβεβαιώσεων οποιουδήποτε τύπου, πέραν της θεσμοθετημένης προστασίας που προσφέρει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Περιορισμός της ευθύνης

Η ευθύνη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στους συγκεκριμένους όρους και σε κάθε περίπτωση στο ύψος που απορρέει από την εφαρμοστέα νομοθεσία και αποκλειστικά σε περίπτωση αποτυχίας να ανταποκριθεί στις εγγυήσεις που αντιστοιχούν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, που συνδέονται με την Πλατφόρμα ή το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη απορρέουσα από κάθε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία ή απώλεια που έχει προκληθεί από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την Πλατφόρμα, που συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Πλατφόρμας ή απορρέει από τη χρήση της Πλατφόρμας.

Δήλωση Παραίτησης από Ευθύνη και Αποζημίωση

Το μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους δικαιοπάροχους αυτής από κάθε ευθύνη αναφορικά με αξιώσεις που απορρέουν από τυχόν παραβίαση των όρων ή τη χρήση της Πλατφόρμας από το Μέλος. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επιφυλάσσεται για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την είσπραξη των χρωστούμενων. Το μέλος, υπό αυτές τις συνθήκες, αποδέχεται την ευθύνη για όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που έχουν επιβαρύνει του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, όπου συμπεριλαμβάνονται, αλλά όχι αποκλειστικά, οι νομικές αμοιβές, τα έξοδα είσπραξης, τα κόστη διαιτησίας και τα δικαστικά έξοδα.

Διάφορα

Οι συγκεκριμένοι όροι συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας που συνάπτεται ανάμεσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Μέλος αναφορικά με την Πλατφόρμα. Αν οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω όρων καταστεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εξακολουθούν να παράγουν έννομα αποτελέσματα. Τυχόν αποτυχία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος να εφαρμόσει τα δικαιώματα και τις παροχές που απορρέουν από τους εν λόγω όρους δεν συνεπάγεται άρση αυτών ή άρση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή παροχών. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αποτυχία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της για λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχό της. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ενδέχεται να αποστείλει ειδοποιητήριο e-mail σχετικά με την Πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μέλους. Οι ειδοποιήσεις τίθενται σε ισχύ μόλις εκδοθούν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ως άνω όροι, καθώς και η χρήση της Πλατφόρμας και του περιεχομένου αυτής διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, που είναι το ελληνικό και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιοχής όπου το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος τηρεί την έδρα της, που είναι τα δικαστήρια την Αθήνας αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά που απορρέει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από τη χρήση της Πλατφόρμας από το Μέλος.